Algemene leveringsvoorwaarden Haeghe Groep 2015

U bent hier

Algemene leveringsvoorwaarden Haeghe Groep 2015

Algemene leveringsvoorwaarden Haeghe Groep 2015

Artikel 1 - Definities

1.1  HG: Haeghe Groep, een onderdeel van de gemeente Den Haag, onder meer belast met de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.
1.2  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van de Prestatie.
1.3  Overeenkomst: een met betrekking tot de Prestatie tussen Opdrachtgever en HG gesloten overeenkomst.
1.4  Partijen: Opdrachtgever en HG gezamenlijk.
1.5  Prestatie: de krachtens een Overeenkomst door HG te verrichten prestatie, waarbij HG optreedt als fabrikant, leverancier, verwerker of bewerker van roerende zaken of als opdrachtnemer tot het verrichten van diensten.
1.6  Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden Haeghe Groep.
1.7  Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen faxcommunicatie en elektronische communicatie per e-mail, uitgezonderd is overige elektronische communicatie, zoals per sms.
1.8  Kennisgeving: Mondelinge dan wel Schriftelijke mededeling.
1.9  Medewerker: de natuurlijke persoon die in dienst is bij HG op grond van de Wet sociale werkvoorziening of op grond van een aanstellingsbesluit en die de Prestatie verricht op de locatie van de opdrachtgever of op de locatie van HG.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij HG optreedt als fabrikant, leverancier, verwerker of bewerker van roerende zaken of als opdrachtnemer tot het verrichten van diensten, alsmede op alle (rechts)handelingen waarbij HG betrokken is en   die zijn gericht op het tot stand komen, wijzigen of uitvoeren van een dergelijke Overeenkomst.
2.2  Partijen kunnen alleen Schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken.
2.3  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgeveren/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling overleg voeren om een vervangende regeling te treffen. Deze regeling zal de strekking van deze Voorwaarden niet aantasten.

Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1  Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2  Tussen Partijen komt een Overeenkomst, of wijziging van een Overeenkomst, tot stand door Schriftelijke aanvaarding van een Schriftelijk aanbod of doordat hetgeen Partijen zijn overeengekomen op andere wijze door Partijen Schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 - Duur en opzegging

4.1  Tenzij anders is overeengekomen of uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, wordt een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
4.2  Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 5 - Aanneming van werk en meerwerk

5.1  Overeenkomsten tussen HG en Opdrachtgever dienen beschouwd te worden als een aanneming van werk in de zin van boek 12 titel? afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek. De toepassing van de wettelijke regels van boek 12 titel 7 afdeling 1 worden uitgesloten met uitzondering van artikel 7:755 en 7:662 van het Burgerlijk Wetboek.
5.2  HG heeft aanspraak op volledige vergoeding van niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden met betrekking tot de Prestatie die op verzoek van Opdrachtgever zijn uitgevoerd, indien HG Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen, zoals is bepaald in artikel 7:755 BW.
5.3  HGR is vrij in de keuze van te gebruiken machines, apparatuur, materialen, hulpmiddelen en producten, waaronder mede wordt verstaan reinigingsmiddelen.

Artikel 6 - Prijs

6.1  Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen ter zake van de Prestatie.
6.2  Stijgingen in de kostprijs die eerst na het tot stand komen van de Overeenkomst maar nog voor de levering van de Prestatie bekend worden, kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever wordt hiervan zo snel mogelijk door een Kennisgeving van HG op de hoogte gebracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om die reden de Overeenkomst te ontbinden.
6.3  Indien de onder artikel 6.2 vermelde stijging van de kostprijs meer dan 10% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 dagen na de dagtekening van de Kennisgeving door HG met een Schriftelijke verklaring te ontbinden, evenwel zonder enig recht op schadevergoeding.
6.4  Wanneer de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten, zullen de prijzen telkens per 1 januari worden aangepast in overeenstemming met het van toepassing zijnde prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 7 - Betaling en zekerheden

7.1  Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op het daartoe door HG vermelde bankrekeningnummer onder vermelding van het daartoe door HG aangegeven betalingskenmerk.
7.2  Opdrachtgever kan zich bij de betaling niet op verrekening dan wel een andere reden voor opschorting beroepen.
7.3  Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente conform art. 6: 119a BW tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig het Rapport Voorwerk 11 berekend. Indien HG echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Over de verschuldigde incassokosten is Opdrachtgever ook wettelijke rente verschuldigd.
7.4  HG is gerechtigd om in afwijking van artikel 7 lid 1 voor het verrichten van de Prestatie of een deel daarvan betaling vooruit of nadere zekerheid te verlangen.

Artikel 8 - Verplichtingen Opdrachtgever

8.1  Opdrachtgever verstrekt steeds tijdig alle relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering en de levering van de Prestatie.
8.2  Opdrachtgever garandeert de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, monsters, modellen, afbeeldingen, ontwerpen, maten, soorten e.d. alsmede plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Opdrachtgever draagt het risico van het niet juist, niet tijdig of niet volledig door HG ontvangen van de hierboven aangegeven informatiedragers.
8.3  Opdrachtgever draagt zorg voor een tijdige en behoorlijke levering van de door hem ter beschikking gestelde materialen, (half)fabrikaten en grondstoffen en van de door hem ter beschikking gestelde producten, hulpmiddelen, apparatuur, constructies en werkwijzen.
8.4  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit, deugdelijkheid en de geschiktheid van deze materialen, (half)fabrikaten en grondstoffen producten, hulpmiddelen, apparatuur, constructies en werkwijzen. HG is niet gehouden tot enige ingangscontrole.
8.5  Opdrachtgever draagt het risico voor de toepassing van de door hem of namens hem voorgeschreven of verlangde materialen, (half)fabrikaten, grondstoffen, producten, hulpmiddelen, apparatuur, constructies en werkwijzen, alsmede voor de door hem of namens hem gegeven instructies en aanwijzingen omtrent die voorgeschreven of verlangde materialen, etc.
8.6  Opdrachtgever is gehouden HG voor het aangaan van de Overeenkomst duidelijk en juist te informeren over het beoogde gebruik en de beoogde toepassingen van de door HG te verrichten Prestatie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de door HG geleverde Prestatie.
8.7  Opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen of toewijzingen die noodzakelijk zijn in verband met het uitvoeren van de door HG te verrichten Prestatie.
8.8  Indien HG moet presteren op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat ter plaatse aan alle veiligheidsvoorschriften en aan de geldende Arbo-wetgeving is voldaan.

Artikel 9 - Monsters en modellen van HG

9.1  HG verbindt zich jegens Opdrachtgever om hem een Prestatie te leveren die niet in relevante mate afwijkt van door HG getoonde monsters, modellen, afbeeldingen, ontwerpen, maten, soorten e.d. in catalogi, offertes en/of orderbevestigingen. Deze geven een algemene voorstelling van de Prestatie. Indien deze afwijken van de technische beschrijving, prevaleert deze laatste.
9.2  Aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde monsters, modellen, mallen, gereedschappen, hulpmiddelen e.d. blijven eigendom van HG, ook al zijn daarvoor aan Opdrachtgever kosten in rekening gebracht. Deze monsters, modellen, e.d. dienen op eerste verzoek van HG te worden geretourneerd.

Artikel 10 - Personeel en derden

10.1  HG is vrij in de keuze van de Medewerker(s) die zij met de uitvoering van de Overeenkomst wil belasten.
10.2  HG is gerechtigd om de Prestatie of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren.

Artikel 11 - Termijnen

11.1  Alle ter zake van de Prestatie door HG genoemde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn.
11.2  De termijnen kunnen door HG worden verlengd indien er sprake is van meerwerk, wijziging van de inhoud van de Overeenkomst, overmacht, onvoorziene omstandigheden en indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
11.3  Indien HG gegevens dan wel materialen, (half)fabrikaten of grondstoffen behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Prestatie, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze gegevens of materialen e.d. juist en volledig aan HG ter beschikking heeft gesteld.
11.4  Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever niet het recht de overeengekomen Prestatie te weigeren.

Artikel 12 - Levering, risico-overgang, transport en verpakking

12.1  Levering van Prestatie geschiedt “af de desbetreffende locatie van HG”, tenzij anders is overeengekomen.
12.2  Opdrachtgever is verplicht de Prestatie af te nemen op het moment dat deze hem wordt geleverd dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
12.3  Ingeval Opdrachtgever nalaat de Prestatie direct bij levering of terbeschikkingstelling af te nemen ofwel weigert de Prestatie af te nemen, vindt de levering plaats door middel van een Schriftelijke mededeling van HG.
12.4  Het risico ten aanzien de Prestatie gaat te allen tijde door levering of terbeschikkingstelling over op Opdrachtgever.
12.5  Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in staat is de Prestatie bij levering of terbeschikkingstelling in ontvangst te nemen zal HG, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever de te leveren Prestatie bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat de Prestatie bij Opdrachtgever geleverd is.
12.6  Opdrachtgever is verplicht aan HG de opslagkosten volgens het bij HG gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de Prestatie aan hem is geleverd of volgens de Overeenkomst ter beschikking is gesteld. Vanaf dat tijdstip wordt de Prestatie voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
12.7  Indien Opdrachtgever niet binnen een week na levering of terbeschikkingstelling van de Prestatie, deze afneemt, anders dan het geval waarin de Prestatie op verzoek van Opdrachtgever is opgeslagen, dan is HG gerechtigd de Prestatie aan een ander te verkopen of te vernietigen. De schade die HG bij doorverkoop of vernietiging lijdt, komt voor rekening van Opdrachtgever.
12.8  Ingeval HG de te leveren Prestatie aflevert is HG vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur, en de te volgen route. Het risico van het transport ligt bij Opdrachtgever.
12.9  De Opdrachtgever kan een geleverde Prestatie slechts aan HG retourneren, nadat HG hiermee Schriftelijk heeft ingestemd, en mits franco, onbeschadigd en in deugdelijke verpakking.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1  ledere levering geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat Opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
13.2  Het is Opdrachtgever tot de volledige betaling niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Prestatie te vervreemden of te bezwaren.
13.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Prestatie dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht HG zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
13.4  Opdrachtgever is evenwel gerechtigd over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Prestatie te beschikken in zijn normale beroepsuitoefening. In geval van be-of verwerking of vermenging van de geleverde Prestatie, verkrijgt HG het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane (hoofd)zaken, en wel voor de gefactureerde waarde van de oorspronkelijk geleverde Prestatie. Opdrachtgever houdt de Prestatie in dit geval mede voor HG.

Artikel 14 - Acceptatie, klachten/reclames

14.1  De door HG te leveren Prestatie voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden, alsmede aan de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueellater gewijzigde) Overeenkomst is omschreven. Bij gebruik buiten Nederland, of bij gebruik waarvan HG niet op de hoogte was of behoorde te zijn, dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de Prestatie geschikt is voor dat gebruik.
14.2  Indien een gebrek aan de Prestatie is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde Prestatie of gebruik daarvan na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgeveren/of door derden, dan wel wanneer, zonder Schriftelijke toestemming van HG, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien de Prestatie is ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, is HG voor zo’n gebrek niet aansprakelijk.
14.3  Opdrachtgever is gehouden de Prestatie terstond bij levering op gebreken te controleren. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen de hieronder genoemde termijnen Schriftelijk aan HG te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de Prestatie wordt geacht te zijn goedgekeurd: ten aanzien van bij levering of ingangscontrole waarneembare gebreken: onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 week na levering; ten aanzien van overige gebreken: onverwijld, doch uiterlijk binnen 1 week nadat het gebrek aan het licht is gekomen, en uiterlijk binnen drie maanden na levering, dan wel, indien een garantietermijn is overeengekomen, voor het verstrijken van die termijn.
14.4  Klachten over gebreken, die ingebruikneming van de Prestatie door Opdrachtgever niet in de weg staan, en die door HG eenvoudig kunnen worden hersteld, kunnen in geen geval aanleiding zijn tot het onthouden van goedkeuring en aanvaarding van de Prestatie.
14.5  Opdrachtgever heeft geen aanspraak jegens HG op grond van klachten ter zake van materiaal- of constructiefouten indien de geleverde Prestatie niet onverwijld is geretourneerd. De kosten van (de)montage worden niet door HG vergoed.
14.6  Ingeval van een gegronde klacht over een gebrek, is HG bevoegd de Prestatie te vervangen door een nieuwe Prestatie of het gebrek te herstellen, tenzij het gebrek niet herstelbaar is, hetzij de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk voor het factuurbedrag te crediteren, één en ander ter beoordeling van HG, ongeacht enig ander recht dat Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van het gebrek.
14.7  Rechtsvorderingen van Opdrachtgever, verband houdend met een gebrek in de Prestatie, vervallen door verloop van 2 jaren na de levering.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1  HG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, als HG niet op het overeengekomen tijdstip met haar werkzaamheden kan aanvangen dan wel haar werkzaamheden moet onderbreken, als gevolg van omstandigheden gelegen in de risicosfeer van Opdrachtgever. Alle schade die voor HG als gevolg hiervan ontstaat, dient Opdrachtgever aan HG te vergoeden.
15.2  HG is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HG is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3  HG is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, ontstaan door gebreken aan materialen, (half)fabrikaten, grondstoffen of hulpmiddelen, apparatuur, constructies en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn gebruikt, dan wel voortvloeien uit de met Opdrachtgever overeengekomen specificaties.
15.4  HG is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik of een onjuiste toepassing van de Prestatie.
15.5  HG is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, ontstaan door termijnoverschrijding dan wel door verlies dan wel verminking van gegevens.
15.6  HG is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, ontstaan aan zaken die door Opdrachtgever aan HG ter hand zijn gesteld, al dan niet in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze zaken dienen door Opdrachtgever te worden verzekerd tegen alle directe en indirecte schade, waaronder onder andere brandschade en diefstal.
15.7  Opdrachtgever zal Medewerker(s) van HG niet persoonlijk aansprakelijk stellen voor enige door hen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst toegebrachte schade.
15.8  Opdrachtgever vrijwaart HG en haar Medewerker(s) tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij uit hoofde van wanprestatie, hetzij uit hoofde van het leveren van een gebrekkige Prestatie op grond van productenaansprakelijkheid als zich de omstandigheid voordoet dat HG zou kunnen worden aangemerkt als producent.
15.9  Opdrachtgever vrijwaart HG tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade doordat de Prestatie niet geschikt is voor het doel, waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dat doel aan de HG kenbaar is gemaakt.
15.10 Mocht HG toch aansprakelijk zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag voor de te leveren of geleverde dan wel te verrichten of verrichte Prestatie, tenzij de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van HG of haar leidinggevende Medewerker(s).
15.11 Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als HG aansprakelijk is voor de aan haar bekende verborgen gebreken die zij heeft verzwegen in de zin van artikel 7:762 van het Burgerlijk Wetboek.
15.12 In alle gevallen dat HG aansprakelijk is, sluit HG uitdrukkelijk uit haar aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder indirecte schade, zoals in deze Voorwaarden gebruikt, wordt gevolgschade begrepen, waaronder mede is begrepen gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen.
15.13 Voor schade ontstaan door een aan HG toe te rekenen onrechtmatige daad is HG slechts aansprakelijk voor zover de schade rechtstreeks het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van HG. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van HG te verstrekken uitkering.

Artikel 16 - Overmacht

16.1  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van HG opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
16.2  Onder overmacht wordt onder andere verstaan: wanprestatie van toeleveranciers,transportproblemen (waaronder de aanvoer van grondstoffen, (half)fabrikaten e.d. en intern transport}, technische storingen (zoals storingen in de leverantie van energie), importbeperkingen, stakingen en werkonderbrekingen, onwerkbaar weer, brand, diefstal en ziekte van Medewerker(s).
16.3  Er is tevens sprake van overmacht wanneer bovenstaande omstandigheden zich voordoen bij toeleveranciers van HG en door HG ingeschakelde derden.

Artikel 17 - Ontbinding en opschorting

17.1  Opdrachtgever is pas bevoegd een Overeenkomst te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten als deze ontbinding of opschorting onder vermelding van gronden is aangekondigd in een aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin HG een redelijke hersteltermijn van minimaal14 dagen is gegund, behoudens in het geval van artikel 6.3.
17.2  HG is gerechtigd haar verplichting tot levering van de Prestatie op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
17.3  Onverminderd hun andere rechten zijn Partijen gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden indien:

  • de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren;
  • de andere partij surséance van betaling aanvraagt of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is verleend;
  • op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, ofwel zijn onderneming wordt opgeheven;
  • de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit enige Overeenkomst na te komen.

Artikel 18 - Intellectuele eigendom en geheimhouding

18.1. HG behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor die HG toekomen op grond van de wet.
18.2  Alle door HG verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van HG worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.18.3  Opdrachtgever garandeert dat de op grond van de Overeenkomst door HG te leveren Prestatie geen inbreuk maakt of zal maken op intellectuele en andere rechten van derden.
18.4  Opdrachtgever vrijwaart HG tegen aanspraken van derden op de hierboven genoemde intellectuele en andere rechten.
18.5  Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij Schriftelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19 - Overdraagbaarheid

19.1  Vorderingen van Opdrachtgever op HG zijn niet overdraagbaar of vatbaar voor bezwaring, tenzij HG daarvoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Wilt u liever een geprint exemplaar van de algemene leveringsvoorwaarden?

Print hier de PDF.

Neem contact met mij op

Bijzonder ondernemend